Tolbert

Landelijk wonen

Vergroot afbeelding kaart_ro_tolbert.jpg Ontwerp Tolbert

De ontwikkeling van bebouwing van Tolbert is voornamelijk langs het lint. Door de aanleg van de A7 en de forse uitbreiding van Leek is Tolbert wat verscholen komen te liggen. Opvallend is dat er aan de noordzijde van Leek en rondom Tolbert nog steeds een landelijke sfeer bestaat.

Vergroot afbeelding dg02_houtsingellandschap.jpg Houtsingellandschap

Deze landelijke sfeer kan worden versterkt door alle overgebleven restanten van het landschap te benutten voor het ontwikkelen van landelijk wonen. Het houtsingellandschap is zowel voor de ontwikkelingsgebieden aan de westkant van Leek-Tolbert, als bij Tolbert, als bij het Leeksterveld de belangrijkste identiteitsdrager en vormt hiermee het bindende thema.

bebouwing_tolbert.jpg

Vergroot afbeelding dg02_nienoord.jpg Landgoed Nienoord

Rondom dit woonmilieu zullen een aantal landelijke fiets-, voet-, en ruiterpaden worden aangelegd die een verbinding maken vanaf het park aan de Tolbertervaart via Tolbert naar het landgoed Nienoord. Dit netwerk van paden is tevens onderdeel van de landschappelijke hoofdstructuur van het totale gebied. De bestaande begraafplaats aan de Oldebertweg wordt ingepast. Een verdere uitbreiding van de bestaande begraafplaats of de aanleg van een nieuwe begraafplaats wordt hierbij niet uitgesloten.

Vergroot afbeelding profiel_tolbert.jpg Profiel landelijk wonen

Aan de noordzijde grenst Tolbert straks aan de infrabundel (A7, trein en hoofdinfrastructuur). Langs de nieuwe doorgetrokken hoofdweg is een reserveringsstrook opgenomen met de aanduiding 'Ontwikkelingsgebied station Leek'. Omdat op dit moment nog grote onduidelijkheid bestaat over de planningshorizon van dit project voorziet de IGS in de aanduiding van een strategische zone die later kan worden uitgewerkt. De ontwikkel- en bebouwingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de beperkingen die mogelijk voortvloeien uit de van toepassing zijnde milieucontouren. Voldoende inzicht op dit punt ontbreekt op dit moment.

Vergroot afbeelding kern_tolbert.jpg Oude kern Tolbert

Het centrum van Tolbert heeft een beperkt aantal lokale voorzieningen. Deze voorzieningen worden zeer waardevol geacht voor de Tolberter gemeenschap en zullen gehandhaafd blijven en daar waar mogelijk versterkt worden met lokaal gericht programma.

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.