Roden Zuid

Wonen in het esdorpenlandschap

Vergroot afbeelding kaart_ro_roden-zuid.jpg Ontwerp Roden Zuid

De uitbreiding van het dorp in zuidelijke richting zal hier op een landschappelijke manier gestalte krijgen. Het ontwikkelingsgebied kan worden opgedeeld in twee deelgebieden, ten noorden en ten zuiden van de Hullenweg.

Ten noorden van de Hullenweg

Aan de zuidkant van Roden loopt de Steenbergerloop. De verschijningsvorm van het gebied is aangenaam met een landschappelijke sfeer. De Steenbergerloop loopt dwars door het gebied in oost-westelijke richting, maar de oever is niet opgenomen in het netwerk van paden.

Vergroot afbeelding dg8_sport_roden.jpg Landschappelijk raamwerk

Door de Steenbergerloop te koppelen aan een versterkt landschappelijk kader wordt een raamwerk opgezet, waardoor het gebied zowel beter beleefbaar is als ruimte wordt geboden voor natuurontwikkeling aan de Steenbergerloop.

Vergroot afbeelding dg8_steenbergerloop(2).jpg Steenbergerloop

Binnen dit raamwerk is er ruimte voor de toevoeging van programma dat een positieve bijdrage levert aan de landschappelijke sfeer in het gebied zoals landelijk wonen, recreatieve voorzieningen of maatschappelijke voorzieningen.

Voor de natuurontwikkeling langs de Steenbergerloop zullen sommige functies dienen te worden verplaatst binnen het gebied, of naar elders.

bebouwing_roden-zuid.jpg


De typologie van de woningen is zonder tuin. De woningen hebben juist het landschap als woonidentiteit. De woningen zijn gericht op de Steenbergerloop, maar komen niet verder dan 50 meter van de oever die ecologisch wordt ingericht.

Ten zuiden van de Hullenweg

Vergroot afbeelding dg8_randpark.jpg Nieuw randpark

De ruimtelijke indeling van dit gebied is gebaseerd op de landschappelijke lijnen. De belangrijkste drager is het nieuwe zuidelijk randpark dat grenst aan een oud escomplex. Het randpark vormt de verbinding tussen landgoed Mensinge en de bosstrook bij het Steenbergerveld.

Vergroot afbeelding dg08_esdorpenlandschap.jpg Esdorpenlandschap

In het gebied wordt een nieuwe waterloop aangelegd die is aangesloten op de Steenbergerloop. Samen met de handhaving van een oud bosperceel en de ontwikkeling van nieuwe houtwallen, ontstaat een landschappelijke sfeer die overal in het gebied voelbaar is. Hier wordt gewoond in het esdorpenlandschap.

profiel_roden-zuid.jpg

De aanwezigheid van veel landschap in het gebied maakt dat de bebouwing wordt geclusterd in vijf kleinere stedenbouwkundige korrels van 50-150 woningen, die gebouwd worden in een dorpse dichtheid (dorps wonen).

Vergroot afbeelding profiel_roden-zuid2.jpg Profiel watergang

De zuidelijke grens van het gebied is hard met de introductie van het randpark op een lijn die in het verlengde ligt van de middendrift. Ten zuiden van deze lijn hoort het landschap bij het landelijk gebied rondom Roderesch. De bestaande camping aan de norgerweg kan worden geïntegreerd in het randpark waardoor deze camping goed wordt aangesloten op het recreatieve netwerk.

roden-zuid_woneninhetesdorpenlandschap.jpg

Voor de ontsluiting van het autoverkeer is een uitbreiding op het fijnmazig netwerk met het doortrekken van de Stinseweg en aantakkingen op de Hullenweg en de Esweg. De bestaande fietsroute langs het sportpark wordt aangesloten op een langzaam verkeersroute door het randpark, welke weer is verbonden met een route langs een bosperceel naar de Steenbergerloop. De nieuwe woningbouwlocatie is hiermee optimaal verankerd met zijn omgeving.

bebouwing_roden-zuid_bos.jpg


Hieronder kunt u de ontwerpkaart en de dwarsprofielen downloaden.