Kernwaarden

Behoud bestaande kwaliteiten

In het plangebied wordt al eeuwen gewoond en gewerkt. De dorpen Leek en Roden zijn zodanig groot geworden dat deze kernen een fors aandeel in de regionale bouwopgave hebben gekregen. De vraag is in hoeverre deze ambitie kan worden opgenomen in een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied, zonder dat dit ten koste gaat van de huidige gemeenschappelijk gedragen omgevingskwaliteiten.

serie1.jpg


Om deze zogenaamde draagkracht van het landschap en de dorpen te onderzoeken zijn de volgende kernwaarden opgeschreven:

  • landschappelijke samenhang;
  • bijzondere bodem;
  • drie landgoederen;
  • ecologische hoofdstructuur;
  • landschappelijke structuren;
  • landschappelijke recreatie;
  • identiteit van Leek en Roden;
  • identiteit van 14 dorpen en buurschappen;
  • cultuurhistorische waarden.
serie2.jpg

Een gedetailleerde beschrijving van de te behouden kernwaarden kunt u teruglezen in hoofdstuk 3 van de IGS. De kunt u downloaden bij Documenten/IGS.

Duurzame ontwikkeling

De omgeving van Leek en Roden is in de Regiovisie Groningen-Assen 2030 aangewezen als aantrekkelijk woon- en werkgebied op korte afstand van de grote steden Groningen en Assen. De ontwikkelingsopgave omvat het realiseren van bedrijventerreinen, groene woonmilieus en centrumdorpse woonmilieus, omringd door een verscheidenheid aan landschappen.

Om de kwalitatieve toets van de opgave te kunnen vertalen naar een ontwikkelingsmodel zijn 14 zogenaamde 'kern-ontwikkelingswaarden' opgesteld. Hierin wordt zowel de kwaliteit van de opgave, als de kans om bestaande zwakke aspecten van het gebied te verbeteren verwoord.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In de IGS wordt verstaan onder duurzame ontwikkeling: 'Voldoende werkgelegenheid in een voor mens en natuur leefbaar gebied met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden zich te ontplooien.'

Hieronder kunt u een tabel downloaden waarin de kernwaarden zijn samengevat. Ook kunt u de kaarten met de bestaande kwaliteiten downloaden.