Organisatie

Vijf partijen werken samen aan de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek-Roden, namelijk:

  • gemeente Noordenveld
  • gemeente Leek
  • provincie Groningen
  • provincie Drenthe
  • Dienst Landelijk Gebied

Samenwerking en uitvoering

Oktober 2009 hebben de raden van Leek en Noordenveld de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek - Roden vastgesteld, ieder voor hun grondgebied. Zij hebben daarbij tevens de kaders vastgesteld voor de op te stellen samenwerkingsovereenkomst en hun colleges opgedragen om passend in deze kaderstelling een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en een integraal uitvoeringsprogramma (IUP) op te stellen.
Ook de drie andere partners in de samenwerking bij de vaststelling en realisatie van de IGS, namelijk de provincie Drenthe, de provincie Groningen en de Dienst Landelijk Gebied, hebben ingestemd met het opstellen van een Integraal Uitvoeringsprogramma en hebben de samenwerkingsovereenkomst ook ondertekend.

U kunt beide documenten hier downloaden.

Stuurgroep

Samen vormen deze partijen een stuurgroep die de ontwikkeling van de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek-Roden aanstuurt.
In de stuurgroep zitten leden van de colleges van burgemeester en wethouders van Leek en Noordenveld, vertegenwoordigers van de provincies Drenthe en Groningen en van de Dienst Landelijk Gebied.

De stuurgroep heeft namens de colleges de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het planproces.
De formele besluiten over de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek-Roden worden genomen door de gemeenteraden en/of provinciale staten.
De gemeenteraden van beide gemeenten stellen uiteindelijk de Intergemeentelijk Structuurvisie vast.

Projectgroep

Het dagelijks werk voor de Intergemeentelijk Structuurvisie wordt verricht door een projectgroep met ambtelijke vertegenwoordigers van de vijf partijen.

Projectbureau

Het projectbureau Intergemeentelijk Structuurvisie Leek-Roden is gevestigd in het gemeentehuis van Noordenveld.
Projectbureau IGS Leek-Roden
Postbus 109
9300 AC Roden

Vragen of reacties ontvangen wij bij voorkeur via het contactformulier.
U kunt ons ook bellen, telefoonnummer 050 - 502 72 22.