PlanMer Samenvatting

Hier kunt u de samenvatting van de PlanMer downloaden.

PlanMer Deel A

Hier kunt u deel A van de planMer downloaden.

PlanMer Deel B

Hier kunt u deel B van de PlanMer downloaden.

PlanMer deel B bijlage 4

Hier kunt u de kaarten uit bijlage 4 van deel B van de PlanMer, downloaden.

Kaarten onderzochte deelgebieden en infrastructuurvarianten:

PlanMer Deel B bijlage 5

Hier kunt u de Themakaarten uit bijlage 5 van deel B van de PlanMer downloaden.

PlanMer Deel B bijlage 6

Hier kunt u de geluidscontourkaarten uit bijlage 6 van deel B van de PlanMer downloaden.

Passende beoordeling

Hier kunt u de Passende beoordeling Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden downloaden.

Archeologie

Hier kunt u het rapport Beperkt Bureau Onderzoek Archeologie Leek-Roden en de bijbehorende bijlagen downloaden.

Rapport Beperkt Bureau Onderzoek Archeologie Leek-Roden 12 maart 2009:

Passende beoordeling varianten infrastructuur

In februari 2007 is de SMB voor het Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden afgerond.
Voor het vervolgtraject wordt een PlanMER opgesteld, dat samen met de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie ter inzage gaat.

In het PlanMER moet alle milieu-informatie volledig, inzichtelijk en navolgbaar moet worden gepresenteerd.
De keuzes die in het IGS worden gemaakt, moeten worden verantwoord (in het PlanMER).
Ook dient relevante informatie uit de inspraakreacties te worden meegenomen.

Een van de onderdelen van het PlanMER is de zogenaamde voortoets natuur, waarin de huidige natuurwaarden van de verschillende deelgebieden voor eventuele toekomstige bebouwing zijn beschreven en effectanalyses worden uitgevoerd.

Uit deze voortoets blijkt dat significante negatieve effecten op Natura2000-gebieden niet uit te sluiten zijn. Om die reden moet een passende beoordeling worden uitgevoerd.

In april/ mei 2008 is deze passende beoordeling uitgevoerd voor de geselecteerde woningbouwgebieden. Tegelijkertijd hebben de provincies Groningen en Drenthe een planstudie uitgevoerd naar de ligging van de hoofdinfrastructuur in het studiegebied.

Alle mogelijke oplossingsvarianten (alternatieven) worden in de planstudie onderzocht en beoordeeld.
De resultaten worden in het PlanMER voor het IGS opgenomen.

Het rapport "passende beoordeling infrastructuurvarianten" beschrijft de zeven infrastructuurvarianten die in de planstudie ontwikkeld zijn.

U kunt het rapport "Passende beoordeling infrastructuurvarianten" hier downloaden.

Werkdocument Beoordeling varianten infrastructuur

In werkdocument hoofdstuk 5, beoordeling varianten infrastructuur planMer Leek-Roden worden de effecten van de aanleg van nieuwe infrastructuur en de verbetering van bestaande infrastructuur besproken.

Voor de hoofdontsluiting van het plangebied zijn zeven varianten ontwikkeld. In deze fase van de planvorming is de concrete ligging van deze varianten nog niet vastgelegd,
maar wordt er gewerkt met zoekgebieden waarbinnen de infrastructuurvarianten kunnen worden ingepast.

De varianten worden in paragraaf 1.2 besproken.
In de paragrafen 1.3 tot en met 1.6 worden de effecten van de infrastructuurvarianten per aspect beschreven.

Passende beoordeling Natura 2000

Het PlanMER moet alle milieuinformatie volledig, inzichtelijk en navolgbaar presenteren.
Een van de onderdelen van het PlanMER is de zogenaamde voortoets die uitgevoerd wordt in het kader van natuur. In deze voortoets zijn de huidige natuurwaarden van de verschillende deelgebieden beschreven en zijn effectanalyses uitgevoerd.

Uit deze voortoets is gebleken dat significante negatieve effecten op Natura2000-gebieden niet uit te sluiten zijn.
Daardoor moet een passende beoordeling worden uitgevoerd.

Hier kunt u de passende beoordeling in het kader van natuur downloaden.

Verdiepingslag deelgebied Steenbergerveld

Voor het IGS Leek-Roden is in april / mei 2008 een passende beoordeling uitgevoerd, waarin voor 26 deelgebieden de effecten van woningbouw op de Natura 2000-gebieden Leekstermeer en Fochteloërveen zijn beoordeeld.

Uit deze passende beoordeling is naar voren gekomen dat woningbouw in een aantal deelgebieden mogelijk tot significant negatieve effecten leidt op kwalificerende ganzen- en eendensoorten uit bovengenoemde Natura 2000-gebieden.

De passende beoordeling is uitgevoerd op het abstractieniveau dat past bij een planMER. In een aantal deelgebieden, wordt in het kader van de ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden woningbouw (en een golfterrein) voorzien, namelijk de deelgebieden Steenbergerveld Noord Oost, Steenbergerveld Zuid Oost en Steenbergerveld West.

Binnen deze gebieden leidt woningbouw mogelijk tot significant negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden uit het Natura 2000-gebied Fochteloërveen. De Stuurgroep Ontwerpopgave Leek-Roden heeft ARCADIS gevraagd voor deze deelgebieden een verdiepingsslag te maken, voor de beoordeling van de effecten op het Natura2000-gebied.

U kunt de verdiepingsslag van de passende beoordeling hier downloaden.

PlanMER

Werkdocument PlanMER, fase 1 juni 2008
Sinds september 2006 kent de Nederlandse m.e.r.-regelgeving de verplichting om bij een aantal plannen en programma’s een plan-MER op te stellen. Het doel van plan-m.e.r. is er voor te zorgen dat bij strategische keuzen zoals over locaties voor woningbouw en locaties voor bedrijventerreinen het milieubelang volwaardig afgewogen kan worden op basis van goede informatie.

Hieronder kunt u de hoofdstukken van de PlanMER voor de IGS Leek-Roden downloaden.

Werkdocument PlanMer

Dit document bevat de hoofdstukken 1 tot en met 32 van het werkdocument PlanMer, eerste fase van het IGS Leek - Roden.

Bijlage 1-4 en 5.1 PlanMer

Dit document bevat de bijlagen 1 tot en met 4 en bijlage 5, deel 1 van het werkdocument PlanMer eerste fase IGS Leek - Roden.
Bijlage 1 is de literatuurlijst.
Bijlage 2 is de begrippenlijst.
Bijlage 3 is de toelichting op de PlanMer-procedure.
Bijlage 4 is de kaart van de onderzochte deelgebieden.
Bijlage 5 omvat alle themakaarten.

Bijlage 5.2

Dit document bevat deel 2 van bijlage 5, de themakaarten, van het werkdocument PlanMer eerste fase IGS Leek - Roden

Bijlage 5.3

Dit document bevat deel 3 van bijlage 5, de themakaarten, van het werkdocument PlanMer eerste fase IGS Leek - Roden

Bijlage 5.4

Dit document bevat deel 4 van bijlage 5, de themakaarten, van het werkdocument PlanMer eerste fase IGS Leek - Roden

Bijlage 6 en verder

Dit document bevat de bijlagen 6 tot en met het einde van het werkdocument PlanMer eerste fase IGS Leek - Roden

Oplegnotitie stuurgroep bij PlanMer

Hier kunt u de oplegnotitie downloaden van de stuurgroep behorend bij het advies van de commissie MER van november 2005.