Brieven

Brief februari 2008 aan gemeenteraad Leek stand van zaken

Hier kunt u de brief van 1 februari 2008 aan de gemeenteraad van Leek downloaden waarin nadere informatie aan de raadsleden wordt gegeven over de stand van zaken rondom het IGS Leek - Roden.

Brief februari 2008 aan gemeenteraad Noordenveld met stand van zaken inspraak

Hier kunt u de brief van 1 februari 2008 aan de gemeenteraad van Noordenveld downloaden waarin nadere informatie aan de raadsleden wordt gegeven over de stand van zaken rondom de inspraak over het IGS Leek - Roden.

Brief van januari 2008 aan gemeenteraden woningmarktonderzoek

Hier kunt u de brief downladen waarmee de gemeenteraden in januari 2008 zijn geïnformeerd over het woningmarktonderzoek van Arcadis. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeenten Leek en Noordenveld en de in de gemeenten werkzame woningbouwcorporaties uitgevoerd.

Concept eindrapport woningmarktonderzoek Leek - Noordenveld

Hier kunt u het concept eindrapport woningmarktonderzoek Leek-Noordenveld downloaden. Naar dit rapport wordt verwezen in de hierboven genoemde brief van januari 2008 aan de gemeenteraden van de gemeenten Noordenveld en Leek.

Brief december 2005 aan gemeenteraden over voortgang planproces

Hier kunt u de brief downloaden van december 2005 aan de gemeenteraden, waarin de voortgang van het planproces van totstandkoming van het intergemeentelijk structuurplan Leek-Roden wordt beschreven.

Brief insprekers stand van zaken

Hier kunt u de brief aan de insprekers downloaden. Deze brief is in februari 2008 door het projectbureau gezonden aan de indieners van een inspraakreactie op het voorontwerp IGS en aan de leden van de klankbordgroep en de deelnemers aan de ontwerpateliers.