4 modellen

De raden van de gemeenten Leek en Noordenveld hebben in 2004 ingestemd met de Regiovisie Groningen-Assen en de daaruit voortvloeiende ontwerpopgaven.

Voor het gebied Leek/Roden is het de uitdaging om de bouwopgave in te passen met een goed perspectief voor toekomstige ontwikkeling en met behoud van de kernwaarden van het gebied niet worden aangetast.

De verschillende denkrichtingen zijn in beeld gebracht en belangrijke dilemma’s zijn geïnventariseerd en besproken met bewoners en maatschappelijke organisatie. Op basis daarvan zijn ruimtelijke modellen gemaakt, waarover het kwaliteitsteam van Regio Groningen-Assen heeft geadviseertd. Vervolgens zijn in 2006 vier ruimtelijke modellen gemaakt.

Via onderstaande links kunt u de informatie over deze modellen downloaden.

Inhoud en inleiding

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" bevat de inhoudsopgave en inleiding van het rapport.

Landschap en bodem

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" bevat het eerste hoofdstuk dat gaat over Landschap en bodem.

Het landschap rondom Leek en Roden is voor een groot deel de identiteitsdrager van de dorpen. Dit landschap is niet eenvormig, maar bestaat uit een grote verscheidenheid van verschillende landschappelijke belevingen variërend van het gesloten
bos tot open weidegebied met tal van tussenvormen.

Landschap en water

Dit deel van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft het landschap in relatie tot water.

Het watersysteem in het gebied rondom Leek en Roden is verdeeld in twee stroomgebieden: het gebied met als centrale stroom het Lieverse Diep/Peizerdiep (het gebied ten oosten van Roden), en het gebied met als centrale stroom de Jonkersvaart/Leekster Hoofddiep (het gebied ten westen van Roden). Beide stroomgebieden komen samen in de omgeving van het Leekstermeer.

Landschap, natuur en recreatie

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft het landschap in relatie tot natuur en recreatie.

In het gebied rondom Leek en Roden komen verschillende natuurvormen voor, zoals natte graslanden, rietvelden, bosgemeenschappen, besloten houtsingelgebieden, veen- en heiderestanten en veenplassen.

Cultuurhistorie

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft de cultuurhistorie van het gebied.

Cultuurhistorie vervolg

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft het tweede deel van de cultuurhistorie van het gebied.

Infrastructuur

Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft de infrastructuur van het gebied.
De kernen Leek en Roden zijn verkeerskundig beide sterk op de A7 georiënteerd, via twee routes, die onderdeel maken van dezelfde weg: de N372 via Leek (Midwolde) en de N372 via Peize/Hoogkerk.

De modellen

De combinatie van de opgave uit de regiovisie met het gewenste landschappelijk raamwerk, een versterking van de gevarieerde cultuurhistorie en verbetering van de aanwezige infrastructuur heeft geleid tot vier modellen.
Dit gedeelte van het document "4 modellen IGS Leek - Roden" beschrijft de 4 modellen voor het gebied.

Literatuurlijst

Dit is de literatuurlijst van het document "4 modellen IGS Leek - Roden".